مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان:
کلیدواژه ها : β - لاکتاماز - مقاومت آنتیبیوتیکی - سطوح بیمارستانی - عفونتهاي بيمارستاني
: 6419
: 137
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: سطوح بيمارستان منابع بالقوهاي جهت حفظ و نگهداري باكتريهاي بيماريزا محسوب ميشوند بهطوريكه كاهش باكتريها در سطوح بيمارستان منجر به اختلال در زنجيره عفونت و كنترل عفونتهاي بيمارستاني ميگردد. آنتيبيوتيكهاي خانواده β-لاكتام از اهميت ويژهاي در درمان بيماريها برخوردار هستند. شيوع β-لاكتاماز در باكتريهاي بيماريزا منجر به اختلال در روند درمان ميگردد. اين پژوهش با هدف بررسي شيوع آنزيم β-لاكتاماز و الگوي آنتيبيوگرام در باكتريهاي بيماريزاي جداسازي شده از سطوح بيمارستان صورت گرفته است.مواد و روشها: اين مطالعه تجربي در سالهاي 1386-1384 در بيمارستان فوقتخصصي الزهرا در اصفهان روي 194 باكتري جداسازي شده از سطوح مختلف انجام گرفت. نمونهها با استفاده از سوآب و محيط NB (Nutrient Broth) از سطوح كمتماس و پرتماس جمعآوري گرديدند. شناسايي باكتريها بر اساس روشهاي ميكروبيولوژيك، بررسي توليد β-لاكتاماز با روش اسيدومتريك و بررسي الگوي آنتيبيوگرام با روش كربي بائر انجام گرفت.يافتهها: از 194 باكتري جداسازي شده از سطوح بيمارستان، گونههاي استافيلوكوكوس 55%، باسيلوس 3/26%، اعضاء خانواده انتروباكترياسه 8/9%، گونههاي پسودوموناس 9/3%، ساير باسيلهاي گرم منفي 5/4% و گونههاي استرپتوكوكوس 5/0% را به خود اختصاص دادند و 5/61% از باكتريهاي مورد بررسي مولد آنزيم β-لاكتاماز بودند. بر اساس نتايج آنتيبيوگرام به ترتيب بيشترين و كمترين مقاومت باكتريهاي مورد بررسي در برابر آنتيبيوتيكهاي پنيسيلين و جنتامايسين بود.نتيجهگيري: شيوع گسترده آنزيم β-لاكتاماز در باكتريهاي مورد بررسي به دليل وفور پراكندگي باكتريها در سطوح بيمارستان و در نتيجه تسهيل انتشار ژنهاي مقاومت در برابر آنتي بيوتيكها در باكتريها است. ارتقاء كيفي مواد ضدعفونيكننده در بيمارستانها و كنترل تردد افراد، منجر به كنترل عفونتهاي بيمارستاني مقاوم در برابر آنتيبيوتيكها ميگردد.
نویسندگان:
کلیدواژه ها : نانو ساختار لایه سطحی - β - لاكتاماز - باسیلوس سرئوس - عفونتهاي بيمارستاني
: 6404
: 85
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: نانوساختار لايه سطحي ((S-layer خارجي ترين لايه پروتئيني در اغلب آرشي ها و باكتري ها است. لايه سطحي با مهار فاگوسيتوز، ممانعت از ورود برخي بيومولكول ها از جمله آنتي بيوتيك ها و اتصال به پروتئين هاي ماتريكس يكي از عوامل ويرولانس در باكتري ها محسوب مي گردد. -βلاكتاماز آنزيم غيرفعال كننده آنتي بيوتيك هاي خانواده β-لاكتام است. با توجه به اهميت آنتي-بيوتيك هاي اين خانواده در درمان عفونت هاي باسيلوسي، انتشار سويه هاي باسيلوس سرئوس مولد نانوساختار لايه سطحي و β-لاكتاماز منجر به گسترش عفونت هاي بيمارستاني مقاوم دربرابر آنتي بيوتيك ها مي گردد.
 روش بررسي: در اين پژوهش بنيادي، 274 نمونه در سال هاي 1384تا 1386در بيمارستان فوق تخصصي الزهرا و دانشگاه اصفهان به طور تصادفي انتخاب و بررسي شدند. شناسايي باكتري ها بر اساس روش هاي ميكروبيولوژيك نظير رنگ آميزي، تست هاي بيوشيميايي، محيط هاي افتراقي و محيط اختصاصي باسيلوس سرئوس انجام گرفت. براي آماده سازي نمونه ها، از كشت 16 ساعته باكتري روي محيط TSA استفاده شد. پس از جداسازي پروتئين هاي سطحي، نمونه ها الكتروفورز شدند. ايجاد باند در ناحيه KDa 97 بيانگر وجود لايه سطحي در باسيلوس سرئوس مي باشد. بررسي توان توليد β-لاكتاماز با روش اسيدومتريك انجام گرفت.
يافته ها: از 274 نمونه، شيوع باسيلوس سرئوس 49/9 درصد، فراواني نانوساختار لايه سطحي در باكتري هاي مورد بررسي20/46 درصد و فراواني b-لاكتاماز در باسيلوس سرئوس هاي واجد نانوساختار لايه سطحي 100 درصد بود.
نتيجه گيري: يافته ها مويد انتشار قابل ملاحظه سويه هاي باسيلوس سرئوس مولد نانوساختار لايه سطحي و b-لاكتاماز در بيمارستان مي باشد. پيشنهاد مي شود با كنترل تراكم باكتري ها به خصوص در مكان هايي كه تردد افراد زياد است و باكتري ها به سرعت در آنجا انتشار مي يابند ازجمله مراكز -بهداشتي درماني- روند توليد سويه هاي مقام در برابر آنتي بيوتيك ها كنترل گردد.
: 3759
: 2
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: سطوح بيمارستان منابع بالقوهاي جهت حفظ و نگهداري باكتريهاي بيماريزا محسوب ميشوند بهطوريكه كاهش باكتريها در سطوح بيمارستان منجر به اختلال در زنجيره عفونت و كنترل عفونتهاي بيمارستاني ميگردد. آنتيبيوتيكهاي خانواده β-لاكتام از اهميت ويژهاي در درمان بيماريها برخوردار هستند. شيوع β-لاكتاماز در باكتريهاي بيماريزا منجر به اختلال در روند درمان ميگردد. اين پژوهش با هدف بررسي شيوع آنزيم β-لاكتاماز و الگوي آنتيبيوگرام در باكتريهاي بيماريزاي جداسازي شده از سطوح بيمارستان صورت گرفته است.مواد و روشها: اين مطالعه تجربي در سالهاي 1386-1384 در بيمارستان فوقتخصصي الزهرا در اصفهان روي 194 باكتري جداسازي شده از سطوح مختلف انجام گرفت. نمونهها با استفاده از سوآب و محيط NB (Nutrient Broth) از سطوح كمتماس و پرتماس جمعآوري گرديدند. شناسايي باكتريها بر اساس روشهاي ميكروبيولوژيك، بررسي توليد β-لاكتاماز با روش اسيدومتريك و بررسي الگوي آنتيبيوگرام با روش كربي بائر انجام گرفت.يافتهها: از 194 باكتري جداسازي شده از سطوح بيمارستان، گونههاي استافيلوكوكوس 55%، باسيلوس 3/26%، اعضاء خانواده انتروباكترياسه 8/9%، گونههاي پسودوموناس 9/3%، ساير باسيلهاي گرم منفي 5/4% و گونههاي استرپتوكوكوس 5/0% را به خود اختصاص دادند و 5/61% از باكتريهاي مورد بررسي مولد آنزيم β-لاكتاماز بودند. بر اساس نتايج آنتيبيوگرام به ترتيب بيشترين و كمترين مقاومت باكتريهاي مورد بررسي در برابر آنتيبيوتيكهاي پنيسيلين و جنتامايسين بود.نتيجهگيري: شيوع گسترده آنزيم β-لاكتاماز در باكتريهاي مورد بررسي به دليل وفور پراكندگي باكتريها در سطوح بيمارستان و در نتيجه تسهيل انتشار ژنهاي مقاومت در برابر آنتي بيوتيكها در باكتريها است. ارتقاء كيفي مواد ضدعفونيكننده در بيمارستانها و كنترل تردد افراد، منجر به كنترل عفونتهاي بيمارستاني مقاوم در برابر آنتيبيوتيكها ميگردد.
نویسندگان: روحا کسریکرمانشاهی, اشرفالسادات نوحی, حمید زرکشاصفهانی, M Niknejadi, H Haghighi, L Bahreini, E Fatemizadeh
کلیدواژه ها :
: 17546
: 25
: 0
ایندکس شده در :

 

 

چکيده

  زمينه و هدف: آنتیبيوتيکهای خانواده β-لاکتام از اهميت ويژهای در درمان بيماریها برخوردار میباشند. β-لاکتاماز به عنوان يک عامل ويرولانس، باعث مقاومت باکتری در برابر اين آنتیبيوتيکها میگردد و شيوع β-لاکتاماز در باکتریهای بيماریزا، باعث اختلال در روند درمان میگردند. هدف از اين مطالعه مقايسه فراوانی آنزيم β-لاکتاماز در باکتریهای جداسازی شده از عفونتهای بيمارستانی در بيمارستان الزهرا بوده است .

  مواد و روشها: اين مطالعه آزمايشگاهی در سال 1385-1384 در بيمارستان فوق تخصصی الزهرا در اصفهان انجام گرفت، برای اين منظور بر اساس فرمول حجم نمونه و به طور تصادفی 100 نمونه از عفونتهای بيمارستانی (خون، ادرار، پوست) ارسالی به آزمايشگاه مورد بررسی قرار گرفته است. شناسايی باکتریها بر اساس روشهای ميکروبيولوژيک، از جمله: رنگآميزی، تستهای بيوشيميايی، محيطهای افتراقی و اختصاصی و بررسی توان توليد β-لاکتاماز در باکتریها با روش اسيدومتريک انجام گرفته است. تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از آمار توصيفی انجام گرفت.

  يافتهها : بر اساس نتايج به دست آمده از تست اسيدومتريک 45/68%، از باکتریهای مورد بررسی واجد آنزيم β-لاکتاماز بودهاند، به اين ترتيب که 33/83% از گونههای استافيلوکوکوس، 95/70% از اعضای خانواده انتروباکترياسه و 8/18% از گونههای سودوموناس جداسازی شده از عفونتهای بيمارستانی مولد آنزيم β-لاکتاماز بودهاند.

  نتيجهگيری : نتايج حاصله مؤيد شيوع قابل ملاحظه آنزيم β-لاکتاماز در باکتریهای جداسازی شده از عفونتهای بيمارستانی میباشد که اين امر از جمله مهمترين دلايل افزايش مقاومت آنتیبيوتيکی در باکتریهای پاتوژن در برابر آنتیبيوتيکهای خانواده β -لاکتام میباشد.

  واژه های کليدی: β-لاکتاماز، آنتیبيوتيکهای خانواده β-لاکتام، مقاومت آنتیبيوتيکی، باکتریهای بيماریزا، عفونتهای بيمارستانی